Algemene voorwaarden

Waar in onderstaande tekst ’leerling’ wordt genoemd, wordt in geval van minderjarigheid van leerling de ’ouder(s)/verzorger(s)’ bedoeld.

Algemeen

 1. Alvorens de eerste les start dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier, welke u dan overhandigt krijgt.
 2. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met maandelijkse automatische incassobetaling.
 3. Bredase Muziekschool behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te kunnen wijzigen. Eventuele wijziging(en) worden door Bredase Muziekschool minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk medegedeeld aan de leerling.

Planning van lessen

 1. De lessen worden in overleg met de leerling op een vaste dag en tijdstip per week gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Breda.
 2. Gemiddeld wordt in 1 kalenderjaar 40 weken les gegeven.
 3. De lessen worden vooraf in overleg met de leerling (en/of diens ouder(s)/verzorger(s)) vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een incidentele lesafspraak is daarbij niet mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van Bredase Muziekschool dat toelaat.
 4. Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld.
 5. Ziekte of verhindering van de leerling dient zo snel mogelijk telefonisch (of per sms) te worden doorgegeven aan de docent om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Restitutie van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.
 6. Als lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

Facturatie en betaling

 1. Bredase Muziekschool hanteert de volgende maandelijkse tarieven (voor 1x per week 30 minuten les):
   * Leerlingen onder 21 jaar: € 68,-
  • * Leerlingen vanaf 21 jaar: € 81,-
 2. De tarieven van het lesgeld zijn inclusief BTW. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving per 01-10-2012, 21% aan BTW in rekening worden gebracht.
 3. Bredase Muziekschool heeft het recht het lesgeld te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk medegedeeld aan de leerling.
 4. De betaling van het lesgeld gebeurt door middel van een maandelijkse automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
 5. Docent Micha de Been incasseert namens Bredase Muziekschool de lesgelden in 12 termijnen per jaar. De maandtermijn is gebaseerd op circa 40 lesweken. Het totaalbedrag wordt verdeeld over 12 maanden, wat betekent dat ook in de zomervakantie lesgeld geïncasseerd wordt.
 6. Wanneer Bredase Muziekschool melding krijgt dat de maandelijkse incasso-opdracht niet mogelijk is, geblokkeerd is of ingetrokken is, zullen de lessen aan de leerling worden stopgezet, dan wel worden opgeschort tot de betaling alsnog heeft plaatsgevonden. In het laatste geval wordt over de gemiste lessen geen terugbetaling verleend en/of is er geen recht op inhalen van de gemiste lessen.

Opzegging

 1. Met de inschrijving bij Bredase Muziekschool gaat de leerling een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Voor het opzeggen van de lessen geldt een termijn van 1 maand, gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.
 2. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per aangetekende post worden doorgegeven.Elke ontvangen opzegging zal door Bredase Muziekschool per email worden bevestigd. De leerling kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen.

Aansprakelijkheid

 1. Bredase Muziekschool is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal of accessoires van de leerling als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de leerling in en rondom de lesruimte.
 2. Door de leerling toegebrachte schade aan eigendommen van de Bredase Muziekschool zal verhaald worden op de leerling of in geval van minderjarigheid op de ouder(s)/verzorger(s).